Tiểu cảnh sân vườn trên tầng thượng – sự lựa chọn của con người hiện đại